Om integrativ medicin

Integrativ medicin innebär utveckling och integration av väl beprövad, systematiskt uppföljd och utvärderad kunskap från olika alternativa medicinska traditioner för att komplettera den etablerade medicinen.” (www.integrativ-medicin.se)

Etablerad medicin.
Den etablerade medicinen har alla haft kontakt med och den har sina styrkor och sina svagheter. Jag har jobbat inom den (allmänmedicin) som distriktsläkare i 25 år och jag har upplevt ett ökande behov av komplettera/integrera den med andra synsätt på hälsa och sjukdom. Här är några av dem.

a. Funktionell medicin
Den funktionella medicinen strävar efter att hitta underliggande orsaker till symtom, ohälsa, sjukdom i det komplexa nätverk av inre och yttre faktorer som har påverkat och påverkar oss i livet. Målet är inte primärt att finna en diagnos men att identifiera flest möjliga obalanser i människans liv – ”kropp, själ och ande.”

Funktionell medicin bygger på några grundläggande principer:
• Biokemisk individualitet – vi är alla unika i vår biokemi och fysiologi och varje patient bör ses och behandlas i det perspektivet.
• Patientorientering – att behandla människan hellre än sjukdomen
• Dynamisk balans mellan inre och yttre faktorer
• Nätverksliknande förbindelser mellan många fysiologiska faktorer. Kroppen fungerar som ett välorganiserat nätverk av integrerade system och inte i isolerade organsystem.
• Hälsa i betydelsen positiv livskvalitet/vitalitet och inte bara frånvaro av sjukdom.

Se www.functionalmedicine.org och www.funksjonellmedisin.no

b. Ortomolekylär medicin (OM).
Orto är grekiska för korrekt, riktig. Alltså rätt molekyler. OM innebär förebyggande och behandling av ohälsa/sjukdom med kroppsegna substanser som vitaminer, mineraler, hormoner, fett- och aminosyrer:

Grundtankar:
• Alla strukturer och funktioner i människans kropp uppbyggs och underhålls av näringsämnen.
• Nutritionen är av primär vikt vid medicinsk bedömning och behandling.
• Läkemedelsbehandling med kroppsfrämmande molekyler kan vara motiverad på specifika indikationer och alltid med hänsyn tagen till effekt, potentiella faror och biverkningar.
• Effekter av miljögifter och raffinerad föda med olika tillsatser beaktas vid bedömning av hälsa och sjukdom.
• Biokemisk individualitet innebär att alla människor är biokemiskt olika och således har olika näringsbehov. Det betyder att begreppet rekommenderat dagligt intag för olika näringsämnen är otillförlitligt för enskilda individer.

Se www.ortomolekylar.se

c. Näringsmedicin.
Viktigt! Jag citerar bara Hippokrates ” All sjukdom börjar i magen” och ” Låt din mat vara din medicin och din medicin vara din mat”.
Det finns en lång tradition med behandling utifrån kost i Sverige – från Are Waerland på 50-talet, via alla fantastiska hälsohem med sina entusiaster och till nu senast (men inte sist, får vi tro), LCHF till patienter med diabetes och metabolskt syndrom.
Att se på och balansera/behandla mag/tarmsystemet finns med i alla mina patientmöten.